Hotfix Swarovski® Crystals | SS12 (3.0 to 3.2mm) | 
                 

Swarovski® hotfix SS12
Black Diamond Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Black Diamond Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW*
Blue Zircon Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Blue Zircon Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW*
Crystal Golden Shadow Premium Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Crystal Golden Shadow Premium Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW*
Crystal Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Crystal Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW*
Crystal Tabac Premium Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Crystal Tabac Premium Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW
Fire Opal Swarovski® SS12 (2.7 - 2.9mm)

Fire Opal Swarovski® SS12 (2.7 - 2.9mm)

SW201212
Fuchsia Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Fuchsia Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW
Jet Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Jet Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW
Light Rose Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Light Rose Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW*
Light Siam Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Light Siam Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW
Peridot Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Peridot Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW
Purple Velvet Premium Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Purple Velvet Premium Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW
Topaz Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

Topaz Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)

BSW

Crystal AB Swarovski® SS12 (3.0 - 3.2mm)